پاوريونيت

پاوريونيت

پاوريونيت

بالابرهاي هيدروليکي توانايي به حرکت درآوردن کابين را از بخش نسبتاً کوچکي به نام پاوريونيت دريافت مي کنند. پاوريونيت جعبه فلزي محکمي است که متعلقات بسياري در داخل و بر روي آن تعبيه شده است. پاوريونيت در بخش هاي ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد:

o محفظه روغن Tank

o گروه شيرها Valves

o موتور و پمپ هيدروليک Motor pump

o لوازم و تجهيزات Accessory

 

انواع پاوريونيت

پاوريونيت بطور کلي داراي دو نوع ذيل مي باشد:

در نوع اول موتور در بيرون از سطح روغن تعبيه شده و در برخي موارد نيز موتور در داخل سطح روغن تعبيه مي گردد. در انواع پاوريونيت اصول عملکرد يکسان مي باشد.

 

همچنین ممکن است به مقالات زیر علاقه مند باشید:

تابلو فرمان آسانسور هیدرولیکی