تابلو فرمان

تابلو فرمان

 تابلو فرمان

نظر باينکه بسياري از موارد در تابلوي فرمان بالابرهاي کششي و هيدروليک مشترک مي باشد لذا جهت اختصار به وجوهي از عملکرد سيستم کنترل که صرفا در آسانسورهاي هيدروليک بکار مي رود پرداخته مي شود. در بالابرهاي هيدروليک تابلو فرمان داراي وظايف ذيل مي باشد:

o صدور فرمان و کنترل حرکت کابين

o بررسي مکانيزم ها و مدارهاي ايمني مرتبط با ايمني مسافر

o بررسي مکانيزم ها و مدارهاي ايمني مرتبط با ايمني سرويس کار

o حفاظت از تجهيزات الکتريکي

o حفاظت از تجهيزات مکانيکي

 

مدار قدرت

معمولا در آسانسورهاي هيدروليکي جهت راه اندازي موتور از مدار ستاره مثلث استفاده مي شود. بطوريکه هنگام استارت مدار ستاره و پس از آن موتور بصورت مثلث تحريک مي گردد. علت اين امر کاهش جريان استارت مي باشد. اجراي آن در تابلوي فرمان توسط کنتاکتورهاي ST (ستاره) و DL (مثلث) انجام مي گردد.

 

 

همچنین ممکن است به مقالات زیر علاقه مند باشید:

پاوريونيت